Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu
Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa przyczepy do bramowca.”
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji wskazany w art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Znak postępowania: ZP.5.2022
Rodzaj zamówienia: dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty

zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 do SWZ - Klauzula RODO

zał. nr 5 do SWZ - Link do postępowania i ID

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty