KOMUNIKAT
Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr BD.RZT.70.109.2021 z dnia 07.12.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o w Chodczu informuję iż od dnia 05.01.2022r ulega zmianie cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chodecz.

 Rodzaje i wysokości stawek opłat

Dostawa wody

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj i ceny
Stawek opłat

W okresie od

1 do 12 miesiąca

W okresie od

13 do 24
miesiąca

W okresie od

25 do 26
miesiąca

Grupa 1

Wszyscy odbiorcy

Opłata Abonamentowa

 

Cena za 1m3 wody

2,50 zł.

 

3,07 zł.

2,50 zł.

 


3,19 zł.

2,50 zł.

 


3,33 zł.

Stawki w cenach netto

 

Taryfowa grupa Odbiorców

usług

Rodzaj i ceny stawek opłat

W okresie Od 1do 12 miesiąca

W okresie Od 13do 24 miesiąca

W okresie

Od 25do 36 miesiąca

Grupal

Gospodarstwa domowe

Cena z 1m3 ścieków

4,70 zł.

4,89 zł.

5,11 zł.

Grupa 2 Pozostali odbiorcy

Cena za 1m3 ścieków

8,88 zł.

9,26 zł.

9,68 zł.

Stawki w cenach netto

 

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

  1. a) Ilość pobranej wody ustala  się na podstawie wskazań wodomierza, a w razie jego braku na

Podstawie norm zużycia określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.